مرور برچسب

آزمون

آزمون نهاد

آزمون نهاد در مجله تخصصی همه چی شو. آزمون نهاد: سایت آزمون نهاد رهبری به آدرس اینترنتی ecnahad.ir برای ارائه دروس مجازی دانشگاهی معارف، علوم سیاسی و اجتماعی ارائه گردیده است. نمره قبولی در هر آزمون 12 از 20 بوده، در صورت کسب نمره قبولی…