مرور برچسب

صداشو

صداشو:صدا درمانی در همه چی شو

صداشو:صدا درمانی در مجله تخصصی کارآفرینی همه چی شو. صداشو:  شما بدنبال جواب برای نتیجه زندگی خود هستید (اگاهانه یا نااگاهانه) و در نهایت بدنبال پاسخی برای آن هستید! بنابراین افکارتان شما را به این سمت هدایت کرده است زیرا ۱:شما در…